Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom hanteert Oiterpe het volgende ‘huishoudelijke reglement’ voor al haar leden en leiding.

1. Inleiding

Dit reglement wordt opgesteld om een uniforme clubmentaliteit te bevorderen. Elk lid ontvangt hiervan een exemplaar bij inschrijving.

2. Inschrijvingen

De inschrijvingen van de leden gebeuren steeds via het online inschrijvingsformulier. Het lidgeld wordt per overschrijving betaald. Per uitzondering kunnen leden inschrijven via een papieren inschrijvingsformulier. De inschrijving is pas compleet van zodra het inschrijvingsgeld ontvangen is.

Leden kunnen per groep één gratis proefles volgen, daarna worden ze ingeschreven en dienen ze het lidgeld te betalen.

Voor elke groep is er een maximaal aantal deelnemers. Van zodra dit maximum bereikt is, is de les volzet en kan niet meer worden ingeschreven.

3. Algemene afspraken omtrent de lessen

a. Aanwezigheid

Van elk lid wordt verwacht op tijd te zijn voor elke les.

b. Einde van de lessen

De lessen worden niet voortijdig verlaten. Aan de ouders van jongeren-leden die worden opgehaald, wordt gevraagd steeds tijdig aanwezig te zijn.

c. Schrapping van een les

Indien een les niet kan doorgaan, omwille van ziekte van de lesgever bijvoorbeeld, zal Oiterpe steeds alles in het werk stellen de leden hiervan tijdig te verwittigen. Indien niet mogelijk zal op het moment van de les een vermelding zichtbaar zijn aan de deuren.

d. Kledij

Van elk lid wordt gevraagd zich te houden aan de volgende zaken:

– We dragen steeds sportkledij. Rok, kleed en jeansbroek zijn niet toegelaten, zowel niet in de turnles als in de dansles.
– Schoeisel: turnpantoffels of blote voeten (niet op kousen, uitgezonderd van anti-slipkousen bij koude vloer, na goedkeuring van de leiding)
– Geen juwelen
– Het haar is steeds vastgebonden.

e. Eten en drinken

Tijdens de lessen wordt niet gegeten. Als drank is enkel water toegestaan.

f. Veiligheid

Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom is het de leden niet toegestaan om tijdens de les zonder toezicht op het materiaal te klimmen of zomaar rond te lopen.
Het is de taak van de lesgever om de discipline te garanderen.

g. Inhoud van de lessen

Elke les wordt voorbereid.
Er wordt op toegezien om variatie aan te bieden in de lessen.
Per niveau wordt bij het begin van het werkjaar bepaald wat er moet worden aangeleerd tegen het einde van het werkjaar.

h. Onbetamelijk gedrag

In geval van onbetamelijk gedrag voor, tijdens of na de les heeft de lesgever het recht een lid voor de duur van een les uit de les te verwijderen. Zij zullen evenwel onder toezicht blijven van een verantwoordelijke van de club.
De ouders van minderjarige leden worden hiervan verwittigd.
Bij herhaaldelijk storen van de les kan door het bestuur van de vereniging besloten worden een lid te schorsen.

Voor de veiligheid van uw kinderen: gelieve uw kind(eren) na de les altijd binnen in de gang op te halen en ze NOOIT alleen naar buiten te laten gaan. Zo staan uw kinderen steeds onder begeleiding.