Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom hanteert Oiterpe deze afspraken voor al haar leden, deelnemers, lesgevers en bestuurders.

Dit reglement wordt opgesteld om een uniforme clubmentaliteit te bevorderen. Iedereen ontvangt dit bij inschrijving. Door in te schrijven verklaart de deelnemer of de ouder zich akkoord met deze afspraken.

1. Inschrijvingen

De inschrijvingen van de leden gebeuren steeds via het online inschrijvingsformulier. Het lidgeld wordt per overschrijving betaald. Per uitzondering kunnen leden inschrijven via een papieren inschrijvingsformulier.

De inschrijving is pas compleet van zodra het inschrijvingsgeld ontvangen is. Leden kunnen één gratis proefles volgen voor het lidgeld betaald moet worden.

Voor elke groep is er een maximaal aantal deelnemers. Van zodra dit maximum bereikt is, is de les volzet en leggen we een wachtlijst aan. Als volgorde voor de wachtlijst, nemen we de volgorde van online inschrijvingen.

2. Verzekering en ongevallenaangifte

Oiterpe sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen af voor alle leden, via de Gymnastiekfederatie bij Ethias.

In het geval van een ongeluk of blessure:

  1. Informeer meteen de lesgever of een verantwoordelijke van Oiterpe.
  2. Vraag bij Oiterpe naar een ongevallenaangifteformulier of download het hier en print het uit.
  3. Ga zo snel mogelijk naar een dokter. Laat de dokter het medische attest (onderdeel van het ongevallenaangifteformulier) invullen.
  4. Bezorg het formulier binnen de 5 dagen na het ongeluk aan Oiterpe via info@oiterpe.be.
  5. Oiterpe bezorgt het formulier aan de Gymnastiekfederatie, die verder instaat voor de afhandeling van het dossier met verzekeraar Ethias.

3. Algemene afspraken omtrent de lessen

a. Aanwezigheid

Van elk lid wordt verwacht op tijd te zijn voor elke les.

De lessen worden niet voortijdig verlaten.

Aan de ouders van jonge leden die worden opgehaald, wordt gevraagd steeds tijdig aanwezig te zijn om de leden op te halen.

b. Kinderen brengen en ophalen

Voor de veiligheid van uw kinderen: gelieve uw kind(eren) altijd binnen in de gang van de zaal te brengen en op te halen. Laat uw kinderen NOOIT alleen naar buiten gaan, zo staan ze steeds onder begeleiding.

Komt u uw kinderen ophalen? Geef even een seintje aan de lesgever, zo weet hij/zij dat uw kind in goede handen is. Deze afspraak geldt voor alle activiteiten van Oiterpe, ook het jaarlijkse optreden.

Gelieve de lesgevers schriftelijk te verwittigen als uw kind (-12j) toch alleen naar huis mag, door iemand anders wordt opgehaald of mag meerijden met een vriendje of vriendinnetje.

c. Schrapping van een les

Indien een lesgever ziek is of door overmacht niet aanwezig kan zijn, doet Oiterpe er alles aan een geschikte vervanger te voorzien.

Indien een les uitzonderlijk toch niet kan doorgaan, zal Oiterpe steeds alles in het werk stellen de leden hiervan tijdig te verwittigen. Indien niet mogelijk zal op het moment van de les een vermelding zichtbaar zijn aan de deuren.

d. Kledij

Van elk lid wordt gevraagd zich te houden aan de volgende zaken:

  • We dragen steeds sportkledij. Rokken, jurk, jeansbroeken en jeansshorts zijn niet toegelaten.
  • Schoeisel: turnpantoffels of blote voeten (niet op kousen, uitgezonderd van anti-slipkousen bij koude vloer, na goedkeuring van de leiding)
  • Geen juwelen of festivalbandjes
  • Het haar is steeds vastgebonden.

e. Eten en drinken

Tijdens de lessen wordt niet gegeten. Als drank is enkel water toegestaan.

f. Veiligheid

Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom is het de leden niet toegestaan om tijdens de les zonder toezicht op het materiaal te klimmen of zomaar rond te lopen. Het is de taak van de lesgever om de discipline te garanderen.

g. Inhoud van de lessen

Elke les wordt voorbereid.

Er wordt op toegezien om variatie aan te bieden in de lessen.

Per niveau wordt bij het begin van het werkjaar bepaald wat er moet worden aangeleerd tegen het einde van het werkjaar.

h. Smartphone gebruik

De leden gebruiken geen smartphone tijdens de les, ook niet tijdens drinkpauzes.

i. Sportiviteit

Sportiviteit en plezier in beweging zijn voor Oiterpe het allerbelangrijkste. We dragen respect, vriendschap en sportiviteit hoog in het vaandel.

Oiterpe is er voor iedereen. Er is geen plaats voor discriminatie, racisme, pesterijen of uitsluiting. Niet in de lessen of activiteiten, niet voor of na de lessen, en niet online.

j. Onbetamelijk gedrag

In geval van onbetamelijk gedrag voor, tijdens of na de les heeft de lesgever het recht een lid voor de duur van een les uit de les te verwijderen. Zij zullen evenwel onder toezicht blijven van een verantwoordelijke van de club.

De ouders van minderjarige leden worden hiervan verwittigd.

Bij herhaaldelijk storen van de les kan door het bestuur van de vereniging besloten worden een lid te schorsen.

4. Contact

Bij vragen of opmerkingen hierover, kan u steeds terecht bij Oiterpe vzw op info@oiterpe.be.